var sjjh_name=""; function sopen(str1,str2,str3){window.open(str1,str2,str3);} function check() {var youname=document.login.name.value; var mima=document.login.pass.value; if(youname=="" || youname==null){window.alert("大侠,你要来玩,请您输入大名!^_^!");return false;} if( CheckIfEnglish(youname) ) { window.alert("名字中不能有非法字符、英文、数字;只能使用中文片假名!^_^!"); return false; } if(mima=="" || mima==null){window.alert("大侠,你要来玩,没有密码怎么进入呀?^_^!");return false;} return true;} function CheckIfEnglish( String ) {var Letters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890`=~!@#$%^&*()_+[]{}\\|/?.>,<;:'\-?<>/\""; var i; var c; for( i = 0; i < String.length; i ++ ) {c = String.charAt( i ); if (Letters.indexOf( c ) < 0) return false;} return true;}

  

侠 客:
密 码:

     


1.江湖于2012年1月17号正式开放,设置合理,没有夸张的数据,适合长久发展

2.优化了花园猪场和装备修补装备强化,为目前最经典的世纪版本。

注册帐号
修改密码
用户复活
改名换姓
测试网速

江湖多号浏览器下载

【版权所有:楚天江湖网 授权运行:七剑江湖 站长:柒剑 站长QQ:272174524 备案序号:闽ICP备11022778号-3
友情链接:世纪江湖 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接 | 申请链接

《七剑世纪江湖》新开江湖聊天室命案记录


对不起,暂时没有发现任何记录!!
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F04619ff48ac01c13da1989f1ad834293' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));